Turizm İşletmeciliği Türkçe Ders İçerikleri

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

Türk Dili I (2-0) 2

Dil nedir? Konuşma dili ve saymaca dilleri, dilin türeyişi ile ilgili kurumlar, son çalışmalar, köken ve yapı yönünden yeryüzü dillerinin sınıflandırılması, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri ve temel nitelikleri yönünden karşılaştırılması, Türk dilinin tarihsel gelişimi ve dil kültürümüzün anıtsal nitelikli eserleri, Türkçe’nin sesleri, sınıflandırılması ve ses uyumları, dil varlığı, sözcük türetme yolları, yapım ekleri ve uygulamalar, kültür, kültürün özellikleri ve kültür değişmeleri, dil-kültür- ulus ilişkileri, Atatürk ve Türk Dili, tümce, öğeleri ve örnekler, anlambilim, kökenbilim, Türkçe’nin günümüzdeki durumu ve yayılma alanları.

 Ders Kitabı

 • Türkiye Türkçesi, Prof. Dr. Faruk Bozkurt, Kapı Yayınları, 2004

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2

Türk Devriminin hazırlık dönemi ve Türk İstiklal Savaşı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk Devrimini hazırlayan nedenlere toplu bir bakış, Osmanlı Devletinin parçalanması, Türk topraklarının işgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongreler dönemi, Kuvva-i Milliye ve Misak-ı Milli kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, 1920 yılının siyasi olayları, Sakarya Zaferi’ne kadar milli mücadele, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Sözleşmesi.

 Ders Kitabı

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bayram Bayraktar, Detay Yayımcılık, Ankara, 2009

 Beden Eğitimi I (2-0) 2

 Sporun tarihçesi, toplumlardaki yeri ve türleri, organizmanın spora hazırlanması, spor fizyolojisi, ilk yardım, sporcu sağlığı, sporda beslenme, zararlı alışkanlıklar, antrenman bilgisi, spor yönetimi, sağlık ve yaşam boyu spor, spor sosyolojisi, spor fizyolojisi, antrenman bilimi, ağırlık çalışmaları, elit spor ve herkes için spor, tıbbi jimnastik ve masaj, sportif testler.

 Güzel Sanatlar I (2-0) 2

 Klasik batı müziğinin evrimi, ortaçağ, Rönesans ve genç barok dönemi, olgun barok dönemi, klasik dönem, erken romantikler, romantikler dönemi, 19. yüzyıl operası, 20. yüzyıla giriş, 20. yüzyılın tanıtımı, çağdaş Türk müziğinin tanıtılması, animasyon etkinliklerinde müziğin yeri ve önemi, Türkiye’nin tanıtılmasında müziğin yeri ve önemi.Tiyatronun tarihçesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu, sahne tasarımı, klasik tiyatro, 10. yy tiyatrosu, romantikler ve realistler.

 Genel Turizm Bilgisi (3-0) 4

 Turizm bilimine giriş, turizmin tanımı, özellikleri, insanları turistik gezilere yönelten faktörler, turizmin tarihsel gelişimi, gelişme faktörleri, turizmin fonksiyonları, turizm arzı ve ilgili istatistikler, turizm talebi, turizm gelirleri ve ilgili istatistikler, turizmin gelişimini sağlayan hareketler ve turizmin sınıflandırılması, turizm kuruluşlarının hukuki bakımdan sınıflandırılması ve turizm kuruluşları, turizmde ulaştırma ve haberleşme, turizm personeli, doğal ve kültürel zenginliklerin turizm bakımından değerlendirilmesi, turizm eğitimi ve öğretimi, turizm politikası, turistik tanıtma ve pazarlama, turizm kredisi, turistlerin döviz işlemleri, seyahat çekleri, kredi kartları.

 Ders Kitabı

 • Genel Turizm, Meryem A. Kozak, Nazmi Kozak, Metin Kozak, Detay Yayınları, Ankara, 2008

 İşletme Bilimine Giriş (3-0) 4

İşletmecilik bilim dalında kullanılan kavramlar, diğer bilim dallarıyla ilişkiler ve izlenen amaçlar, işletmenin çevreyle ilişkileri ve sorumlulukları, işletme türlerinin sınıflandırılması, işletmenin yapısal ve fonksiyonel analizi ve işletmecilikte temel ilkeler, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletme büyüklüğü ve kapasite türleri, yönetim ve organizasyon işlevi, finansman işlevi, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları işlevi, araştırma-geliştirme işlevi, halkla ilişkiler işlevi ve muhasebe işlevi.

 Ders Kitabı

 • İşletme, Zeyyat Sabuncuoğlu, Tuncer Tokol, Alfa Aktüel Yayınları, 2009

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Genel İşletmecilik, Prof. Dr. Mithat Üner, Detay Yayıncılık, Anara, 2008

 Matematik (2+0)  3

 İktisadi Modeller ve Denge: Modelin öğeleri, denge kavramı, kısmi piyasa dengesi, genel piyasa dengesi, milli gelir modeli, Doğrusal Modeller ve Matris Cebrine Giriş: Matris kavramı, matris işlemleri, vektör ve vektör işlemleri, uygulamalar, Determinant ve Ters Matris: Determinant kavramı, determinantların temel özellikleri, Laplace açılımı, bir matrisin tersinin bulunması, bir matrisin rankı ve bulunması, uygulamalar, Doğrusal Denklemler Sistemi (devam): Doğrusal denklemler sisteminin çözüm koşulları, Cramer yöntemi, homojen ve homojen olmayan doğrusal denklemler sistemi, uygulamalar, Karşılaştırmalı Durağanlıklar ve Türev Kavramı: Türev kavramı, limit kavramı ve limitle ilgili kurallar, türev alma kuralları, kısmi türev, karşılaştırmalı durağanlık çözümlemeleri, uygulamalar, Türevsel: Türevsel kavramı, türevsel kuralları, toplam türev, örtük fonksiyonların türevleri, uygulamalar, Optimizasyon: Uçdeğer kavramı, birinci ve ikinci türev sınamaları, Maclaurin ve Taylor serileri, N. Türev sınaması, uygulamalar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlarda Optimizasyon: Üstel fonksiyonlar, logaritma ve logaritmik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonların türevleri, uygulamalar, Birden Çok Seçim Değişkeni Durumunda Optimizasyon: İki değişkenli bir fonksiyonun uç değerleri, ikiden çok seçim değişkenli fonksiyonlarda optimizasyon, içbükeylik ve dışbükeylikle ilgili ikinci sıra koşullar, uygulamalar, Eşitlik Kısıtlamaları Altında Optimizasyon: Kısıtlamaların etkisi, birinci ve ikinci sıra koşullar, içbükeyimsilik ve dışbükeyimsilik, homojen fonksiyonlar, uygulamalar.

 Ders Kitabı:

Chiang, A. C. (1999), Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri, Gazi Kitabevi, 4. Baskı, (cev. O. Aydoğmuş ve M. Sarımeşeli), Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları

Haeussler, E.F. and R.S. Paul (1983), Introductory Mathematical Analysis, Sixth   Edition, Prentice Hall, New Jersey.

Sydsaeter, K. And P. Hammond (1995), Mathematics for Economic Analysis, Prentice- Hall, New-Jersey.

Davranış ve İletişim (2-0) 3

Bu derste öncelikle iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik olarak iletişim tanımları, sınıflandırması, önemi, amaçları, iletişim çatışmaları ve temel iletişim kuramları anlatılarak iletişim kuramlarının toplumsal yapı açısından önemi ve ilişkisi incelenmektedir. Derste ayrıca kişiler arası ilişkilerde temel olan kuramlar olarak; benlik ve kişiler arası ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, kişiler arası ilişkilerde çatışma ve başa çıkma stratejileri, toplumsal cinsiyet ve kişiler arası ilişkiler oluşturuyor. Derste ayrıca, kültürün etkileri; bireycilik/toplulukçuluk, feminenlik/maskülenlik, belirsizlikten kaçınma ve güç aralığı boyutları ile ilgili konular oluşturmaktadır. Ayrıca, davranış bilimleri ile ilgili temel kavramlar ve örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri, bireysel temel Davranış Modeli, davranışların temel nedeni olan ihtiyaçlar, davranış düzlemi,  statü ve rol davranışları, sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi, insanlar arası iletişim, grupla, kültür, algılama  ve Öğrenme kuramları, davranışsal kuramları ve uygulanması, Kişilik ve Benlik  ve Tutumlar oluşturmaktadır.

Ders kitabı

 • Ruhdan Uzun, İletişim Araştırmaları ve Kuramları, İstanbul: Derin Yayınları, 2004.
 • Baysal A. Can, Tekarslan Erdal, Davranış Bilimleri, Avcıyol basım yayın, İstanbul, 2011.
 • Eroğlu, Feyzullah, Davranış Bilimleri, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2007.

İngilizce I (8-0) 10

Greeting and responding to greetings, pronouns, verb to be, possessive adjectives, alphabet, numbers, reservations, telling the time, days of the week, ordinals, months, imperatives, Simple Present, frequency adverbs, there is/are, countables / uncountables, some/any, have got, making requests, making appointments, booking a flight / hotel room, confirming by letter, asking for information, giving directions, making suggestions, nationalities,   prepositions, writing a letter,  understanding messages, making arrangements, ordering a meal,  articles,  can-can’t, Past Simple, somebody/anybody/nobody/something, anything, nothing, somewhere, anywhere, nowhere.

Almanca I (8-0) 10

Aussagesatz, wort und fragesatz imperativ, artikel, negation, possesivartikel akkusativ, verben mit vokalwechsel, trennbare verben, modal verben, demonstrativpronomen, ındefinitpronomen perfekt.

Türk Dili II (2-0) 2

Dil, isim, sıfat, zarf, cümlenin öğeleri, hece çeşitleri, kompozisyonda planın önemi, rapor hazırlama.

Ders Kitabı

 • Türkiye Türkçesi, Prof. Dr. Faruk Bozkurt, Kapı Yayınları, 2004

Yardımcı Ders Kitapları

 • Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2

Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeler, T.B.M.M’ de gruplar, Cumhuriyet’in ilanı, 3 Mart 1924’te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik yaşama geçiş, devrimi yok etme çabaları, devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyet’inin dış politikası (1923-1938).

Ders Kitabı

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bayram Bayraktar, Detay Yayımcılık, Ankara, 2009

Beden Eğitimi II (2-0) 2

Sporun tarihçesi, toplumlardaki yeri ve türleri, organizmanın spora hazırlanması, spor fizyolojisi, ilk yardım, sporcu sağlığı, sporda beslenme, zararlı alışkanlıklar, antrenman bilgisi, spor yönetimi, sağlık ve yaşam boyu spor, spor sosyolojisi, spor fizyolojisi, antrenman bilimi, ağırlık çalışmaları, elit spor ve herkes için spor, tıbbi jimnastik ve masaj, sportif testler.

Güzel Sanatlar II (2-0) 2

Klasik batı müziğinin evrimi, ortaçağ, rönesans ve genç barok dönemi, olgun barok dönemi, klasik dönem, erken romantikler, romantikler dönemi, 19. yüzyıl operası, 20. yüzyıla giriş, 20. yüzyılın tanıtımı, çağdaş Türk müziğinin tanıtılması, animasyon etkinliklerinde müziğin yeri ve önemi, Türkiye’nin tanıtılmasında müziğin yeri ve önemi.Tiyatronun tarihçesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu, sahne tasarımı, klasik tiyatro, 10. yy tiyatrosu, romantikler ve realistler

Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3-1) 4

Bilişime giriş, bilgisayar yazılımı ve çeşitleri, bilgisayarı açma-kapama, MS-DOS işletme sistemi, MS-DOS işletme sisteminin temel komutları, Windows 95 işletim sistemine giriş, dosya yönetimi, disk işlemleri, sistem ayarları, donatılar menüsü, bilgisayarlar arası iletişim, Internet.

Ders Kitabı

 • Bilişim Sarayı, Abdullah Akgün, Hilal Ofset, Isparta, 2005

İşletme Matematiği (2-0) 5

 İşletme matematiğinde sistem, model yöntem tanımı, sistem modelleme, matematik programlamanın safhaları, matrislerin işletmecilikte kullanım şekilleri, seriler ve uygulamaları, faiz ve benzeri ticari hesaplamalar incelenecektir.

 Ders Kitabı

 • İşletme Matematiği, Kobu, B, Filiz Kitabevi, 1986, İstanbul.

 Turizm ve Etik (2-0) 5

Bu ders; öğrencilerin işletmelerde karar alma sürecinin etik yönleriyle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak, etik ile ilgili teoriler başta olmak üzere, karar alma stratejileri ve bu stratejileri paydaş gruplar veya çalışanlarla ilişkilerde uygulama konusunda temel bilgileri aktarmayı amaçlar. Derste, günümüz iş hayatında ortaya çıkan temel etik konuları, haklı ve haksız rekabet kavramları, işletmenin çalışanlara, topluma ve çevreye karşı sorumlulukları, işletmeciliğin ahlaki boyutları gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca etik konusunu turizm işletmeleri yönünden ele alacak vaka incelemelerine yer verilecektir. Dünya Turizm Örgütü Küresel Etik İlkeleri de ders kapsamında ele alınacak ve ayrıntıları ile incelenecektir.

Ders Kitabı

 • Fennell, D.A. (2005). Tourism Ethics. Clevedon:Channel View Publications.

Yardımcı Ders Kitabı

 • Lieberman, K. ve Nissen, B.(2005). Ethics in the Hospitality And Tourism Industry,Orlando: American Hotel and Lodging Educational Institute.
 • Hall,S. (1992). Ethics in Hospitality Management:A Book of Readings. East Lansing: Educational Institue of American Hotel&Motel Association

 Ulaştırma Hizmetleri

 Ulaştırma İşletmeleri Çeşitleri, Turizm Endüstrisi İçindeki Yerlerinin ve Önemlerinin, Ulaştırma İşletmelerinin Yönetimi ve Fonksiyonlarına Yönelik Örnekler. Ulaştırma-Konaklama-Seyahat Örgütleme İşletmeleri Arasında Koordinasyona İlişkin Uygulamaların Değerlendirilmesi

Ders Kitabı

 Mehmet Gürdal, Turizm Ulaştırması, Karınca Matbaası, İzmir, 1995.

Yardımcı Ders Kitabı

Suavi Ahipaşaoğlu, İrfan Arıkan, ?Seyahat İşletmeleri Yönetimi ve Ulaştırma Sistemleri?, Detay Yayıncılık, Ankara, 2003.

 İngilizce II (8-0) 10

Climate and weather, seasons, clothes,  likes and dislikes, like+ verb –ing, would like, comparative, superlative, Present Continuous, Future, giving advice, currencies, diaries, infinitive of purpose, Question forms, personal information, adjectives, adverbs, talking about famous people, places and inventions, Present Perfect, Present Perfect Continuous, gerund, infinitive, say and tell, Past Continuous, If-Clause, multi word verbs.

Almanca II (8-0) 10

Artikel+Adjektiv+Nomen, Bekleidung, Aussehen,Schule, Ausbildung, Beruf, Artikelwörter, dieser/mancher/jeder/alle,Unterhaltung und Fernsehen, Industrie,Arbeit, Wirtschaft, Familie und Beziehungen, Natur und Umwelt, Deutsche im Ausland, Auslander in Deutschland,Praeteritum der Modalverben, Nebensatz, Datum, Reflexive Verben mit Praepositionalergaenzung, Fragewörter und Pronomen “wöfür-dafür”, Konjuktiv ll,Steigerung und Vergleich, Passiv, Infinitiv mit zu, Nebensatz mit dass / obwohl / weil / wenn, Konstruktionen mit es, Relativsaetze, Praeteritum, “lassen” als Verb, Zum + Infinitiv,  Indirekter Fragesatz, Infinitiv mit um …zu, Nebensatz mit damit.

 Ekonomi I (3+0)   4

 Mikro ekonominin temel kavram ve ilkeleri kullanılarak turizm sektörüne dair analizler yapma becerisinin kazandırılması için temel mikro ekonomi bilgilerinin turizm sektöründen örnekler verilerek aktarılması.  Anahtar kelimeler: Turizm talebi, turistik talep fonksiyonu, talep esneklikleri, gelir esneklikleri, turizm arzı, turistik arz fonksiyonu, arz esneklikleri, turizm piyasası, fiyat oluşumu, başlıca aktörler ve rekabet stratejileri.

 Ders Kitabı

 • İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi, 2009

Yardımcı Ders Kitapları

 • Mikro Ekonomi, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi, 2009

 Muhasebe  I (3-0) 3

Muhasebenin tanımı ve işlevleri, muhasebeyle ilgili taraflar, muhasebenin temel kavramları, bilanço ve hesap kavramları, finansal işlemlerin bilançoya etkisi, tek düzen muhasebe sistemi ile ilgili genel açıklamalar, muhasebede kullanılan yasal defterler, bir kısım bilanço ve gelir tablosu hesaplarının örneklerle açıklanması.

Ders Kitabı

 • Genel Muhasebe, Nilüfer Tetik, Durmuş Acar, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009

 Yönetim Organizasyon (3-0) 3

Turizm sektörünün özellikleri, turizm işletmeleri, konaklama işletmeleri, seyahat işletmeleri, yan hizmet üreten işletmeler, yeme-içme işletmeleri, yönetim düşüncesinin önemi, bilimsel çalışmalar öncesi yönetim düşüncesi, klasik yönetim yaklaşımı, neo-klasik yönetim yaklaşımı, modern yönetim yaklaşımı, yönetim fonksiyonları.

 Ders Kitabı

 • Yönetim ve Organizasyon, Prof. Dr. Erol Eren, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2003

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon, Yrd. Doç. Dr. Burhan Şener, Detay Yayıncılık, Ankara, 2001

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik (2-0) 3

İş tanımı, iş sözleşmeleri ve çeşitleri, sosyal güvenlik çeşitleri ve Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumları, iş kazaları, iş sözleşmelerinin sona erme nedenleri, iş güvenliğini sağlamak için alınan tedbirler, emeklilik, işveren ve işçi sendikaları ve işlevleri. Denizcilik mevzuatı.

 Ders Kitabı

 • İş Hukuku, A. Nizamettin Aktay, Kadir Arıcı, E. Tuncay Kaplan Seymen, Seçkin Yayıncılık, 2009

 Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü (3-0) 3

Turizm sisteminin işleyişi; turist, seyahat acentası, tur operatörü tanımları; tur operatörlerinin yıllık çalışma programları; seyahat işletmelerinin dağıtım kanalları; tur çeşitleri, turun gerçekleşmesinde rol alan çalışanlar. Seyahat acentaları, tur operatörleri, yerel tur operatörleri ve seyahat acentaları, tur operatörleri ve seyahat acentaları ilişkileri, seyahat acentası ve tur operatörleri arasındaki farklar, tur operatörlerinin yıllık çalışma programları, tur operatörlerinin satın alma işlemleri, tur planlaması, destinasyon seçimi, destinasyon seçiminde dikkate alınan faktörler, tur maliyetlerinin hesaplanması, turun gerçekleşmesi (destinasyona varış, transfer, info kokteyl, günlük geziler, vb.), tanıtma faaliyetlerinin önemi. rehberlik hizmetlerinde tur planlaması ve yönetimi

 Ders Kitabı

 • Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, İrfan Mısırlı, Seçkin Yayınları, Ankara,2008.

 Yardımcı Ders Kitabı

 • Orhan İçöz, Seyahat acentaları ve tur operatörlüğü yönetimi. Ankara: Turhan Kitabevi, 2003

 Önbüro (2-0) 3

Konaklama işletmeleri ve konaklama işletmelerinin çeşitli kriterlere göre sınıflandırılması, otel işletmelerinde ön büro, ön büroda kullanılan sistemler, rezervasyon, rezervasyon süreci, rezervasyon özellikleri, rezervasyon ofisinin diğer çalışmaları, danışma, resepsiyon ve resepsiyon ofisinde tutulan belgeler ve listelerin düzenlenmesi, ön kasa, ön kasa ofisinde tutulan belgeler ve düzenlenmesi, santral, ön büroda raporlar ve istatistikler, verilerin hazırlanması ve dosyalanması, konuk tipleri ve ilişkiler, fidelio ön büro modülü.

Ders Kitabı

 Önbüro Yönetimi, Burhan Şener, Seçkin Yayıncılık, Ankara,2009.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Gökdeniz, A. ve Dinç, Y. (2007). Ön Büro Departmanı ve Yönetimi. Ankara: Detay yayıncılık
 • Konaklama işletmelerinde önbüro yönetimi, Medet Yolal, Murat Emeksiz, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007
 • Kasavana, M. and Brooks, R. (1995). Managing Front Office Operations. AHMA Educational Institute

Biletleme (4-0) 3

Bu dersi amacı seyahat işletmeciliği öğrencilerinin IATA (Uluslar arası Hava taşımacılığı örgütü) kurallarına göre ücret hesaplama doküman düzenleme, konularında temel bilgiler vermektir. Bu bağlamda dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır; biletleme ile ilgili temel kavramlar, ow yolculuk hesaplamaları ve bilet düzenleme, dönüşlü yolculuk hesaplamaları ve bilet düzenleme, PTA ve MPD düzenleme, pricing unit, özel ücretler, add-on, mıxed class yolculuk hesaplamaları, rerouting & reissue, çocuk  ve bebek ücretleri.

Ders Kitabı

 • IATA PAT kitapları 2011.

 Yardımcı Ders Kitapları

 • ·         Biletleme Ders notları, Beykan Çizel, Antalya, 2009.

Animasyon (2+0)  3

Temel kavramlar, rekreasyon, animasyon teorisi, konaklama animasyonu, seyahat animasyonu, uygulamalı animasyon faaliyetleri.

Ders Kitabı

Rekreasyon ve Animasyon, Yrd. Doç. Dr. Atila Hazar, Seçkin Yayınları, Ankara, 2009.

 İngilizce III (8-0) 10

Obligation, lack of obligation, make and do, noun+noun combination, refusing and accepting invitations, future, will and going to, first conditional, time clauses, talking about past habits, question with a verb + preposition,  question tags, passive, verbs and nouns that go together, writing a book of a book or film, verb patterns, adverbs, -ed/-ing adjectives, infinitives after adjectives, infinitive of purpose, second conditional, might, multi-word verbs, writing formal and informal letters, present perfect, present perfect continuous, expressions in different kinds of letters.

 Almanca III (8-0) 10

Praepositionen ausser / wegen, Ausdrücke mit Praepositionen,Nachrichten und Politik, Reflexive Verben, unbetonter Akkusativ und Dativerganzungen, Reziprokpronomen, alte Menschen, Bücher lesen, Zusammengesetzte Nomen, vergleichende Ortsangaben, Konjunktiv ll:starke Formen, Passiv mit Modalverrben, Heimat, Praepositionale Attribute, Bewegungsverben, Futur , nicht brauchen zu, Reisen  und Urlaub, Passiv Perfekt.

 Ekonomi II (3+0)  4

Makro ekonominin temel kavram ve ilkelerini kullanarak turizm sektörüne dair analizler yapma becerisini kazandırmak için temel makro ekonomi bilgileri aktırıldıktan sonra, güncel gelişmeler de takip edilerek turizm sektöründen örnekler verilmesi. Anahtar kelimeler: Turizmin parasal etkileri (dış ödemeler dengesi, milli gelir, fiyatlar genel düzeyi), turizmin reel etkileri (istihdam, altyapı/ üstyapı yatırımları, diğer sektörler), bölgeselleşme hareketi (Avrupa Birliği) küreselleşme hareketi (hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi-GATS)

 Ders Kitabı

 Makro İktisat Ders Kitabı, Ertek,T. Seçkin Yayıncılık, 2008, İstanbul.

 Araştırma Yöntemleri (3-0) 3

 Sosyal bilimler ve araştırma, sosyal bilimlerde araştırmanın planlanması, konu ve amaç, araştırma soruları, araştırma denemeleri, evren ve örneklem, sosyal bilimlerde araştırma modelleri: Tarihî model, deneysel model, korelasyon modeli, ölçüm düzeyleri, ölçüm araçlarının özellikleri, ölçüm araçları çeşitleri, veri analizi teknikleri, sosyal bilimlerde araştırma raporlarının hazırlanışı.

 Ders Kitabı

 • SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Prof. Dr. Yahşi Yazıcıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Samiye Erdoğan, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Ayhan Ural, İbrahim Kılıç, Detay Yayıncılık, Ankara, 2006

 Pazarlama (3-0) 4

Pazarlamanın temel kavramları ve günümüz pazarlama anlayışı, hizmet pazarlaması ve turizm, tüketici pazarı ve satın alma davranışı, örgütsel pazar ve satın alma davranışı, ürün tasarımı ve yönetimi, fiyat kararları, dağıtım kanalları yönetimi, tutundurma yönetimi.

 Ders Kitabı

 • Turizm Pazarlaması, Nazmi Kozak, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Pazarlama İlkeler Yönetim Örnek Olaylar, Prof. Dr. Cemal Yükselen, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008
 • KOTLER, P. (2010). Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall Int. Englewood Cliffs.

 Muhasebe II (3+0) 3

 Muhasebe I dersinde açıklanmayan bilanço ve gelir tablosu hesaplarının örneklerle açıklanması, dönemsonu işlemleri (envanter) ve muhasebe sürecinin örneklerle açıklanması, mizan, bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi ve hesapların kapatılması.

 Ders Kitabı

 • Genel Muhasebe, Nilüfer Tetik, Durmuş Acar, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009

 Kat Hizmetleri (2+0) 3

Bu ders kapsamında öğrencilere kat hizmetleri yönetimi ve fonksiyonları, kullanılan teknoloji, süreç ve teknikler, kayıt sistemleri konularının öğretilmesi, kat hizmetleri temel kavramlarının ve işlevlerinin verilmesi; odaların hazırlanılması; odaların temizliği ve kontrolü, kat hizmetleri personelinin görev ve sorumlulukları; malzeme ve ekipman; konuk isteklerinin karşılanması konuları işlenmektedir.

Ders Kitabı

 Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi, Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008.

 Merkezi Rezervasyon Sistemleri (3+1) 3

Bu dersin amacı temel havayolu Satış eğitimi almış olan turizm öğrencilerine havayolu bilet satış amacı ile kullanılan merkezi rezervasyon sistemlerinden birisi olan Galileo programını öğretmektir.  Bu program ile öğrenciler temel biletleme dersinde öğrenmiş oldukları teorik bilgileri bir simülasyon programı ile uygulama fırsatı bulmaktadırlar. Bu bağlamda dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır; Satış kodları, Galileo Kütüphanesi (GIS), Rezervasyonun Zorunlu sahaları, Zorunlu olmayan sahalar, Booking File fonksiyonları,Yer alma, Ücret yükleme, Bilet değişikliği, Bilet iptali.

Ders Kitabı

 • Galileo Mundus eğitim simülatörü sistem kullanım kılavuzu, 2011.

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Galileo ders notları, Beykan Çizel, Antalya, 2011.

 Yiyecek İçecek Üretimi ve Servisi (2+2)  3

Yiyecek İçecek yönetiminin önemi ve içeriği, mönü planlaması, yiyecek içecek maliyet kontrol süreci, yiyecek içecek bölümünde işgücü kontrolü ve planlaması, kokteyl partileri, soğuk büfe, banket organizasyonu, servisin tanımı, servisin içeriği ve önemi, servis çalışanlarının pozisyonları ve görevleri, servis ve masa ekipmanları, restauranttaki hazırlık çalışmaları, servis metotları, müşterileri selamlama, yerleştirme ve müşteriye eşlik etme, kahvaltı servisi, banket servisi organizasyonu, büfe servisi, mönü planlaması, kokteyller.

Rehberlik (2+0)  3

Turist Rehberliğine Giriş; Turist Rehberliğinin ve Tur Yönetiminin Tarihçesi; Tur ve Grup Çeşitleri; Tur Öncesi Hazırlık; turist Gruplarına Bilgi Verme; Hizmet Üreticileri ve Turistlerle İlişkiler; Turist Rehberliğinin Etik, Sosyal, Yasal ve Ekonomik Yönleri; Meslekle İlgili Örgütler ve Mesleğe Yönelik Diğer Kaynaklar.

 Ders Kitabı

 • Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği, Yrd. Doç. Dr. Osman Eralp Çolakoğlu / Arş. Gör. Fatih Epik /Arş. Gör. Ergün Efendi, Detay yayıncılık, Ankara, 2006.

  İngilizce IV (8-0) 10

Job descriptions, modals, making requests, abbreviations and symbols, present continuous or future arrangements, asking  and giving information, would like, countable/uncountable nouns, writing replies to request for information, preferences, imperatives , prepositions , future perfect and future perfect continuous, giving directions, giving advice and suggestions, methods of payment, writing a narrative, comparatives and superlatives, talking about plans and intentions, writing letters of recommendation, time prepositions, taking reservations, telephone messages and letters of confirmation, degrees of probability, complaining or apologising.

 Almanca IV (8-0) 10

Nebensaetze bevor und nachdem, Arbeitswelt, zusammengesetzte Nomen, Perfekt mit Modalverben,Verlaufsform:Infinitivsatz, Reziprokpronomen, einander, lernen, ist zu + Infinitiv, Konjuktiv ll der Vergangenheit,Konsum, Konjunktiv l, Funktionen von es, Ersatz von Konjunktiv 1 , sprachlichhe Konventionen, Trennbare- untrennbare Verben, Attributive Partizipien, Feste und Einladungen.1

 İşletme Finansı (3-0) 4

İşletme finansına giriş, işletmelerde finans fonksiyonunun önemi, finansla ilgili temel kavramlar, finans fonksiyonunun kapsamına giren konular, finansal yönetimin tarihsel gelişimi, finansal yönetimin amacı, işletmelerin hukuki yapıları, finans fonksiyonunun diğer işletme fonksiyonları  ve diğer disiplinler ile ilişkileri, finans bölümünün örgütsel yapısı,  finansal piyasalar ve finansman kaynakları, paranın zaman değeri, basit faiz, bileşik faiz, gelecek değerin hesaplanması, bugünkü değerin hesaplanması, bileşik faiz dönemleri, efektif ve nominal faiz, reel faiz, anüite hesaplamaları; çalışma sermayesi yönetimi, çalışma sermayesi yönetiminin önemi, nakit ve pazarlanabilir menkul değerlerin yönetimi, alacakların yönetimi, stokların yönetimi, kısa vadeli yabancı kaynakların yönetimi. Finansal planlama, finansal planlama araçları ve nakit bütçe uygulamaları, finansal planlama araçlarından pro-forma, bilanço ve gelir tablosu teori ve uygulamaları, başabaş noktası analizi, kaldıraçlar ve kaldıraç analizleri (faaliyet, finansal ve birleşik kaldıraç), sermaye unsurları ve optimal sermaye yapısı ile ilgili yaklaşımlar.

 Ders Kitabı

 • Finansal Yönetim, Prof. Dr. Nurhan Aydın, Doç. Dr. Mehmet Başar, Yrd. Doç. Dr. Metin Çoşkun, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009

 Yardımcı Ders Kitapları

 • İşletme Finansı ve Finansal Yönetim, Prof. Dr. Öcal Usta, Detay Yayıncılık, Ankara, 2005

 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0) 4

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi, kapsamı, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, temel ilkeler, toplam kalite ve insan kaynakları yönetimi ilkesi, insan kaynakları planlaması analiz yöntemleri, personel ihtiyacı çeşitleri, insan kaynakları planlamasında kullanılan sayısal teknikler, iş analizi ve iş tanımları, işgören bulma ve seçme, eğitim yönetimi ve kariyer geliştirme, performans değerlemesi, iş değerlemesi ve ücret yönetimi, endüstri ilişkileri, işgören  sağlığı ve iş güvenliği, bürokratik işlemler ve bilgi sistemleri.

 Ders Kitabı

 • Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Meryem Akoğlan Kozak, Yrd. Doç. Dr. Metin Çoşkun, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009

 Yardımcı Ders Kitapları

 • İnsan Kaynakları Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Erdal Ünsalan, Öğr. Gör. Bülent Şimşeker, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008

Örgütsel Davranış (2-0) 3

Örgütsel davranışa giriş ve yöntem, örgütsel davranışın tarihsel gelişimi ve yeni yaklaşımlar, örgüt içinde birey ve kimlik, duygular, değerler, tutumlar ve iş tatmini, örgütsel öğrenme, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgüt kültürü, örgüt dinamikleri, örgütlerde etik davranışlar, örgütlerde liderlik.

 Ders Kitabı

 • Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Prof. Dr. Erol Eren, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2008

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Örgütsel Davranış, Eren Miski Aydın, Öznur Aşan, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2006

 Rekreasyon Yönetimi (2-0) 3

Boş zaman ve boş zamanın değerlendirilmesi kavramı, rekreasyonun tanımlanması ve çeşitleri, rekreasyonun toplumsal önemi, rekreasyonel uygulamalar, turizm-rekreasyon ilişkisi, rekreasyonel faaliyetlerin turistik alandaki etkileri, rekreasyon planlanlarının hazırlanması ve yönetim süreci,

Ders Kitabı

 • Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi, Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu, Detay Yayıncılık, Ankara, 2003.

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Hazar, A. (2004) Rekreasyon ve Animasyon.Ankara : Detay Yayıncılık
 • Köktaş, Ş. K.(2004) Rekreasyon Boş zamanları Değerlendirme

 Yiyecek İçecek Yönetimi (3-0) 5

Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim ve işlevleri, bütçe hazırlama, yiyecek içecek maliyet kontrol süreci, yiyecek içecek maliyet kontrol yöntemleri, yiyecek içecek işletmelerinde fiziksel tasarım

 Ders Kitabı

 • Ağırlama Hizmet İşletmelerinde Yiyecek İçecek Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Aktaş, Detay Yayıncılık, Ankara, 2001

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Yılmaz, Detay Yayıncılık, Ankara, 2005

 Anadolu Uygarlıkları

Anadolu’nun coğrafi özellikleri, konumundan kaynaklanan avantajlar, tarih boyunca Anadolu’da yer almış uygarlıklar; Selçuk, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri.

Acenta Otomasyonları  I

Öğrencilerinin İşletmelerde Bilgisayar ortamında Rezervasyon almalarını, Tur düzenleyip bilet satmalarını, kontratlarını girebilmeyi ve ilgili raporları alabilmelerini sağlamak.

Ders Kitabı

 • Sejour Incoming Acenta Programı, Ögr. Gör. Abdullah Akgün, Detay yayıncılık, Ankara, 2011.

 Otel Otomasyonları  I

Veri tabanı kullanan otel programlarından fidelio önbüro programının anlatılması (İngilizce), Münferit Rezervasyon, Check-in ve Rooms Management İşlemleri, Cashier İşlemleri.

 Ders Kitabı

 • Fidelio Suite 8, Ögr. Gör. Hasan Kınay, Cantekin Matbaası, Antalya, 2011.

 Rusça I (8-0) 10

ИК-1. ; ИК-3; и,а; Обращение. ИК-2 ; Притяжательные местоимения Наречия места; Множественное число ; Количественные и порядковые числительные: 1-1000; Алфавит; Личные местоимения в винительном падеже.; Личные местоимения в родительном падеже; Обозначение места.; Настоящее время; Предложный падеж; Прошедшее время ;; ИК-4; Глагол (настоящее время); Употребление личных местоимений и возвратного местоимения себя в П.п.; Закончите предложения. Местоимения в П.п.; Сложные предложение с союзами потому что и поэтому.

 Fransızca I (8-0) 10

3.année, 2. Langue etrangere: L’étude des articles, des compléments, des adjectifs et la conjugaison des verbes (présent,futur, imparfait, passé-composé, plus-que-parfait).

 Maliyet Muhasebesi (2-0) 3

 Ders kapsamında ilgili temel kavramlar ve maliyetlerin sınıflandırılması, sektörde uygulanan maliyet hesaplarının açıklanarak örneklendirilmesi konuları ele alınacaktır. Ayrıca stok değerleme yöntemleri ve örnek problem çözülmesi, işçilik maliyetleri ve muhasebesi, genel üretim maliyetleri, maliyet çeşitleri, maliyet yerleri ve maliyet dağıtımları hakkında bilgiler de verilecektir.

Ders Kitabı

 • Maliyet Muhasebesi, Mevlüt Karakaya, Gazi Kitapevi, Ankara, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

Nasuhi Bursal, Yücel Ercan (1999) Maliyet Muhasebesi, ilkeler ve uygulama. İstanbul:Der Yayınları

Cudi Tuncer Gürsoy (1999) Yönetim ve Maliyet Muhasebesi. İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

 Turizm Mevzuatı (2+0)  5

 Turizmle ilgili yasalar, işletmelerin yasal yükümlülükleri ve uymaları gereken kurallar, Turizmi Teşvik Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler.

Ders Kitabı

 Turizm Sosyolojisi

Turizmin hangi neden ve ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıktığı ve temel dinamiklerinin neler olduğunun ortaya konması, Toplumsal yapının, turizm üzerine etkilerini belirlemek, Sosyolojinin temel ilgi alanlarından olan kültür, küreselleşme, ekonomi, din, toplumsal değişme, toplumsal sapma ve suç gibi konular ile turizm arasındaki ilişkisellik üzerinden hareketle turizme ve turistlere yönelik bakış açılarının analizi

 Ders Kitabı

 Turizm Sosyolojisi, Seçkin yayınları, Cevdet Avcıkurt, 2009, Ankara.

 Etkinlik Yönetimi (2-0) 4

Kongre Ve Etkinlik Turizmi, Dünya, Avrupa ve Türkiye İstatistikleri, Dünyada ve Türkiye’de Kongre ve Etkinlik Turizmi ve Kongrelerin ve ETkinliklerin Dünyada ve Türkiye’de Sağladığı Döviz Kazançları, International Confex Tanıtımı – Etkinlik Pazarlaması ve Satışı,Yönetsel Fonksiyonlar ve Etkinlik Yönetimi – Etkinlik Öncesi, Sırası ve Sonrası Çalışmalar, DMAI, IAPCO, AIPC, ANFAŞ Kongre Merkezi İncelemesi – İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı İncelemesi, Kongre Turizmi ve Internet İlişkisi, Kongre ve Toplantılarda Sunum Şekilleri, Sunum Öncesi, Sunum Sırasında ve Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler, Kongreye On-Line Kayıt Olma, Kongreye Internet Üzerinden Bildiri Yollama, Incentive Seyahatler ve Incentive House İşletmeleri, İş Seyahatleri, Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi, MPI, Türkiye Kongre Turizmi Kapasitesinin İllere Göre Değerlendirilmesi – Türkiye’nin Kongre Turizmi Potansiyelinin Avantajlar ve Dezavantajlar Açısından İncelenmesi, AIIC, Türkiye’nin dünya kongre pazarından daha fazla pay alabilmesi için öneriler, ICCA, DMC.

 Ders Kitabı

 • Toplantı Yönetimi, Prof. Dr. A. Celil Çakıcı, Detay Yayıncılık, Ankara, 2006

E-Ticaret

E-Ticaret dersi, elektronik ticarete yönelik temel kavram ve tanımlar, kullanılan teknoloji, pazar yapısı, işletmeden nihai tüketiciye e-ticaret yoluyla satış, işletmeler arası e-ticaret konuları hakkında bilgilerin verilmesine yönelik bir alan dersidir. İnternet üzerinden pazarlama konularını da içeren bu derste günümüzde teknik alt yapının hazırlanması, internetin önemi ve kurallarının yanı sıra, pazarlama kanallarının çalışma şekilleri ve kullanım teknikleri anlatılarak öğrencinin iş hayatında daha modern ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak dış ticaret yapması becerisine yönelik bilgiler aktarılacaktır.

 Turizm ve Çevre (2+0)  3

Turizm olayı ve gelisimi, turizmin dünyada ve Türkiye’de gelisimi, çevre ve çevresel degerler, çevresel degerler üzerinde olusan kirlilik, çevre ekonomisi, çevresel yaklasım, turizmin çevre ile iliskisi,sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir turizm politikası ve planlaması, sürdürülebilir turizm uygulamaları ve projeleri

 Ders Kitabı: Turizm ve Çevre, Nüzhet KAHRAMAN, Detay Yayıncılık, 2004

 Acenta Otomasyonları II

 • NEWAGE ACENTA OTOMASYONU
 • Öğrencilerinin İşletmelerde Bilgisayar ortamında Rezervasyon almalarını, Tur düzenleyip bilet satmalarını, kontratlarını girebilmeyi ve ilgili raporları alabilmelerini sağlamak.
 • –          Programda kullanılan otel, acenta, uçuş vb. temel tanımların sisteme girilmesi.
 • –          Otel Kontratlarının girilmesi
 • –          Günlük turların fiyatlarının girilmesi
 • –          Rezervasyon kayıtlarının yapılması ve rezervasyon ile ilgili düzenlemelerin yapılması.
 • –           Günlük Turların düzenlenmesi
 • Uçuş ve Araç operasyonunun yapılması
 • ·         Otel Otomasyonları II
  • Raporlar, Night Audit, Group Rezervation, Block Rezervation, Türkçe Bir Program Anlatımı.

Rusça II (8-0) 10

Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях

 Fransızca II (8-0) 10

3.année, 2. Langue etrangere: L’étude des articles, des compléments, des adjectifs et la conjugaison des verbes (présent,futur, imparfait, passé-composé, plus-que-parfait).

Stratejik Yönetim (3-0) 5

 Bu dersin amacı, stratejik yönetim konusunda temel bilgilerin verilmesi, diş çevre ve işletme analizi konusunda temel yetkinliklerin kazandırılması, strateji oluşturma, uygulama ve değerleme aşamalarının teorik açıdan ve uygulamadaki durumu açısından incelenmesidir. Bu bağlamda dersin içeriği Yönetim ve stratejik yönetim ile ilgili temel kavramlar, stratejik yönetim süreci ve unsurları, diş çevre analizi, işletme analizi, diş çevre unsurlarının ölçülmesi, stratejik yönlendirme, temel stratejiler, kurumsal stratejiler, rekabet stratejileri, bölüm stratejileri, stratejilerin uygulanması, stratejik değerleme ve kontrol.

Ders Kitabı

 • İşletmelerde Stratejik Yönetim, Hayri Ülgen, Kadri Mirze, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2007

 Yatırım Proje Analizi (3-0) 5

 Sektördeki yatırım projelerinin özellikleri ve değerlendirilmesi, kredi taleplerinin değerlendirilmesi, yatırım projelerinin değerlendirilmesi sırasında çıkan sorunlar ve çözüm önerileri.

 Ders Kitabı

 • Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Öcal Usta, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Turizm Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Yönetimi ve Finansmanı, Dr. Serkan Yılmaz Kandır, Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Önal, Arş. Gör. Erdinç Karadeniz, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007

Tutundurma Yönetimi

·         İletişim süreci ve modelleri, mesaj tasarımı ve iletişim kanalları, pazarlama iletişimi bütçesi, tutundurma araçları, reklam, satış geliştirme, halkla ilişkiler, kişisel satış

 Ders Kitabı

 • Pazarlama İletişimi, Nihal Paşalı Taşoğlu, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009.
 • KOTLER, P. (2010). Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall Int. Englewood Cliffs
 • Pazarlama İletişimi, Yavuz Odabaşı, Anadolu Üniversitesi Yayınları,
 • İzzet Bozkurt, İletişim Odaklı Pazarlama, MediaCat Yayınları, 2006
 • İzzet Bozkurt, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, MediaCat Yayınları, 2000.

 Alternatif Turizm (2+0)   3

Alternatif turizmin tanımı, alternatif turizm ya da turizm türlerindeki özel aktiviteler, eko turist kavramı, alternatif turizmle kitle turizmi arasındaki farkların, alternatif turizmin amacının, turizme katkısının ve alternatif turizmin alt dallarının anlatıldığı derstir.

 Turizm İşletmelerinde örnek olay incelemesi (2+0)  3

Turizm İşletmelerinde Performans Yönetimi (2-0) 3

Performans nedir, nasıl ölçülür, performans boyutları nelerdir, turizm işletmeleri açısından performans boyutları ve ölçütleri nelerdir, finansal ve finansal olmayan performans ölçütlerinin turizm işletmelerinde kullanım olanakları, turizm işletmeleri için performans yönetim model ve sistemleri;turizm işletmelerinde verimlilik ölçmenin amaç ve faydaları, işgücü verimliliği, sermaye verimliliği, toplam faktör verimliliği, turizm işletmelerinde verimliği etkileyen faktörler, verimliliği artırma teknikleri ve modelleri ; turizm işletmelerinde etkinlik ve ölçümü; kalite kavramı, kalitesizlik maliyetleri, kalite ölçümü; müşteri tatmini ölçme ve değerlendirme; iş etüdü, metot etüdü, iş ölçümü, iş tatmini ölçme metotları.

 Ders Kitabı

 • Performans Yönetimi, İsmet Barutçugil, Kariyer Yayınları, 2002

 Yönetim Muhasebesi (2+0) 3

Muhasebe Analizi ve Yönetimin Karar Alma İşlevi; Planlama Amacıyla Bilgi: Maliyet-hacim kâr analizleri, Başabaş noktası analizi, Bütçelerin Planlama Aracı Olarak Kullanılması: Satışların tahmini, Üretim bütçesi, Direkt ilk madde/malzeme bütçesi, Direkt işçilik bütçesi, Genel üretim giderleri bütçesi, Bütçelenmiş gelir tablosu ve proforma bilanço, Kontrol amacıyla bilgi, Değişik seçenekleri zorunlu kılan kararlar.

 Girişimcilik (2-0) 3

Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri.

Ders Kitabı

 • Girişimcilik, Nihat Kölük, İrfan Dilsiz, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008

Rusça III (8-0) 10

Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях

 Fransızca III (8-0) 10

3.année, 2. Langue etrangere: L’étude des articles, des compléments, des adjectifs et la conjugaison des verbes (présent,futur, imparfait, passé-composé, plus-que-parfait).

 Destinasyon Yönetimi (2-0) 4

Turizm ve destinasyon yönetimi (İlkeler, Kurallar, Egilimler ve Politikalar); Turizmin Gelişmesinin Evreleri; Ekonomik Etkiler (Turizm ve Döviz Gelirleri, Turizmde Uygulanan Vergiler, Fiyat-Turizm İlişkisi, Turist Tipleri); Çevresel Etkiler (Eko-sistem, Eko-turizm, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Çevreye Etki Eden Faktörler); Sosyal Etkiler (Kültür ve Turizm, Sosyo-Kültürel Etkiler); Kamu Kurumları ve Bölgesel Kuruluşlar; Turizmin Gelişmesinde Kamu Sektörünün Rolü; Turist Davranışları ve Destinasyon Seçimi; Turizm Pazarlaması; İmaj Geliştirme; Destinasyon Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar; Dogal ve kültür varlıklarının Korunması; Örnek Çalışmalar; Türkiye’de Destinasyon Yönetimi.

Ders Kitabı

 • Destinasyon Pazarlaması, Yrd. Doç. Dr. Gökçe Özdemir,  Detay Yayıncılık, Ankara, 2008

 Turizm Politikası ve Planlaması (3-0) 3

Turizm Politikası Modeli, turizm politikası ve planlamasında rol alan taraflar, işletmelerin sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri. Turizm Planlamasının önemi ve gerekliliği

 Ders Kitabı

 • Turizm Politikası ve Planlaması, Hasan Olalı, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, 1990

 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (3+0)  5

Uluslararası işletmelerde farklı kültürlerin yönetimi, kıyaslam,yalın organizasyon, toplam kalite yönetimi,değişim mühendisliği,personeli güçlendirme,dış kaynak kullanımı,öğrenen organizasyonlar,Mc Kinsey’in 7 S yaklaşımı,kriz yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi.

 Ders Kitabı 

 • Çağdaş Yönetim Teknikleri, Prof. Dr. A. Akın AKSU, Yrd. Doç. Dr. Rüya Ehtiyar, Detay yayıncılık, Ankara,2006.

 Turizm Enformasyon Sistemleri (2+0)   5

 Bu dersin amacı öğrencilere turizm endüstrisinde kullanılan enformasyon sistemlerinin öğretilmesidir. Bu bağlamda dersin içeriğinde bulunan konular şunlardır; Enformasyon sistemlerinin gelişimi ve işletmeler için önemi, Turizm ve enformasyon sistemlerinin dinamik etkileşimi, Enformasyon sistemlerinin turizmde kullanımını etkileyen arz ve talep unsurları, Turizm dağıtım kanallarında enformasyon sistemlerinin kullanımı, Havayolu taşımacılığında enformasyon sistemlerinin kullanımı, Konaklama işletmelerinde kullanılan enformasyon sistemlerinin kullanımı, Tur operatörleri ve seyahat acentalarında enformasyon sistemlerinin kullanımı, Destinasyon yönetiminde enformasyon sistemlerinin kullanımı, enformasyon sistemlerinin gelecekte turizmde kullanımına yönelik projeksiyonlar

Ders Kitabı

 Buhalis, D., 2003,eTourism: information technology for strategic tourism management,Pearson (Financial Times/Prentice Hall), London  ISBN 0582357403.

 Ülkeler ve Kültürleri (3-0) 5

 Ülkelerin coğrafi konumları, kısa tarihleri, siyasal rejimleri ve ağırlıklı olarak kültürel özellikleri anlatılacaktır. Ders konusu ülkelerin demografik ve dinsel yapıları, sinema, edebiyat, güzel sanatlar, klasik ve popüler müzik alanında sembol haline gelmiş isimleri, doğal güzellikleri, önemli mimari eserleri, gelenekleri, içki ve mutfak kültürleri ayrıntılı anlatılacaktır. Tüm AB üyesi ülkeler- AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri (Norveç ve İsviçre) Gelecekte Türkiye için daha fazla turistik potansiyel taşıyan Rusya, Ukrayna, İran, İsrail, Suriye vb gibi ülkeleri,  dünya ekonomisinde ve siyasetinde ağırlığı olan ABD, Japonya, Çin ve Hindistan gibi ülkeleri tek tek tanıtmak olacaktır. Ülkelerin coğrafi konumları, kısa tarihleri, siyasal rejimleri ve ağırlıklı olarak kültürel özellikleri anlatılacaktır. Ders konusu ülkelerin demografik ve dinsel yapıları, sinema, edebiyat, güzel sanatlar, klasik ve popüler müzik alanında sembol haline gelmiş isimleri, doğal güzellikleri, önemli mimari eserleri, gelenekleri içki ve mutfak kültürleri ayrıntılı anlatılacaktır.

 Muhasebe Otomasyonları

 Bu derste muhasebe otomasyonu olarak yaygın kullanılan LOGO ve ETA programları öğretilecektir.

Proje Hazırlama

Bu derste projelerin içeriğine olması gereken unsurlar ve proje hazırlama süreci uygulamalı olarak anlatılacaktır.

 Kruvaziyer Turizmi

 Turizmde modern deniz taşımacılığı ve turist ilişkileri, kruvazyer endüstrisinin özellikleri, diğer turizm sektörleriyle ilişkiler; operasyon ve pazarlama sistemler, gemi özellikleri, tur güzergahları ve ziyaret edilen limanlar, uluslararası anlaşmalar, Kruvazyer operasyonları ve yönetiminin hizmet yoğun niteliği, iş olanaklarının tanıtımı.

 Rusça IV (8-0) 10

Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях.

 Fransızca IV (8-0) 10

3.année, 2. Langue etrangere: L’étude des articles, des compléments, des adjectifs et la conjugaison des verbes (présent,futur, imparfait, passé-composé, plus-que-parfait).

Linklerimiz

Misyon

Türkiye turizminin kalbi olan Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak misyonumuz turizm sektörünün gelişimine yönelik çözümler üretmek üzere; Temel işletmecilik ve turizm meslek formasyonuna (en az iki yabancı dile hakim, turizm sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarına hakim, yurt içi ve/veya yurt dışı stajı yapmış, temel turizm meslek derslerinde teorik ve uygulamalı eğitim almış) sahip bireyler yetiştirmek, Bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmak, Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, Projeler üretmek, Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemektir.

Vizyon

Turizm ve akademi çevrelerinde; yetiştirdiği bireyler, yaptığı bilimsel çalışmalar ve yenilikler ile tanınan, sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile sözü geçen, geleceğe bakışı ve değişim yeteneği ile liderlik eden dünya çapında bir fakülte olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi 07058 Kampus – Antalya

Tel: 0 (242) 310 20 20
Tel: 0 (242) 227 46 70 - fax